طراحی باتی برای شکایت شهروندان امریکایی که اطلاعاتشان لو رفته


نویسنده:
در حالی که اهمال شرکت اکوئیفاکس موجب افشای اطلاعات خصوصی ۱۴۳ میلیون آمریکایی شده و شکایت از آن ممکن است فرایندی زمان بر باشد، روش جدیدی برای این کار ابداع شده است.