صلح سایبری (بخش دوم)


نویسنده:
برخی کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که امنیت سایبری از دریچه صلح مثبت نیز قابل دستیابی است.
آبان ۲۷