شرکت های تجاری از حملات باج افزاری جان سالم به در نمی برند


نویسنده:
نتایج یک بررسی پژوهشی نشان می دهد نیمی از صاحبان مشاغل و شرکت های تجاری هرگز نمی‌توانند داده‌های به سرقت رفته بعد از حملات باج افزاری را مجدداً به دست آورند.
آذر ۲۲