English

شرکت آمریکایی ادوب ، ونزوئلا را تحریم کرد


کاربران خدمات و نرم افزارهای شرکت آمریکایی ادوب در ونزوئلا از تاریخ ۲۸ اکتبر امکان استفاده از آنها را به علت کارشکنی این شرکت و تحریم های امریکا از دست خواهند داد.
مهر ۲۳