ساختار و چشم‌انداز جهانی دفاع سایبری


نویسنده:
برقراری دفاع معتبر در فضای سایبر، مسئله پیچیده‌ای است و شناسایی ریشه و اهداف حملات سایبری، پیچیدگی را بیشتر می‌کند.
مهر ۲۴