English

رویکرد امنیت سایبری اسرائیل؛ الگویی برای توسعه صنعتی


نویسنده:
برخی رسانه‌ها مدعی هستند که اسرائیل به عنوان دومین صادر کننده تجهیزات سایبری در مقیاس جهانی، به یکی از رهبران این حوزه بدل شده است.
مهر ۲۲