English

رویکردی جدید برای ایجاد زیرساخت های اینترنت کوانتومی


نویسنده:
پژوهشگران در حال توسعه ی نوعی انتشار دهنده ی کوانتومی هستند که کلید دستیابی به اینترنت کوانتومی و رمزنگاری غیرقابل هک به حساب می آید.
اردیبهشت ۰۶