English

دولت امریکا در پی ایجاد یک زیرساخت جدید برای تشخیص چهره


ماموران فدرال ایالات متحده از پایگاه اطلاعاتی سازمان‌های دیگر برای تشخیص چهره استفاده می‌کنند.
مهر ۲۲