دانش فنی پايين شرکت های تجاری در برابر حملات سايبری


نویسنده:
بسياری از شرکت های تجاری از دانش و اطلاعات فنی کافی برای دفاع از خود در برابر حملات سايبری برخوردار نيستند.
مهر ۲۴