English

خرید ابزار اسرائیلی، برای مقابله با جرایم سایبری در هند


نویسنده:
هند در نظر دارد برای مقابله با جرایم سایبری، ابزارهایی را از شرکت‌های امنیت سایبری اسرائیلی خریداری کند.
شهریور ۰۲