English

خروج شرکت های آمریکایی از چین


آمریکا شرکت‌ها را ملزم می ‌کند تجهیزات 5G را خارج از چین طراحی و تولید کنند.
مهر ۲۸