English

تلگرام بستر بخشی از تهدیدهای امنیتی و در چند کشور فیلتر است


نویسنده:
با وجود ارتباط دولت با مدیر تلگرام آنها با ایران همکاری نکردند.
بهمن ۰۳