English

تلاش مجلس انگلیس و کانادا برای بازخواست مدیر فیس بوک


دو کمیته تخصصی در مجلس نمایندگی انگلیس و کانادا از مارک زاکربرگ مدیرعامل فیس بوک خواسته اند تا در برابر یک کمیته مشترک و در حضور نمایندگان مجالس کشورهای مختلف شهادت دهد.
اردیبهشت ۰۶