English

تقویت مرکز فرماندهی آلمان به واسطه سیمنتک


نویسنده:
ارتش آلمان به منظور تقویت قابلیت های فرماندهی و کنترل خود، مرکز «SitaWare» در سیمنتک را انتخاب کرد.
مهر ۲۲