English

تقویت صنعت نفت و گاز برزیل با هوش مصنوعی


نویسنده:
یک شرکت نفت و گاز برزیلی تصمیم دارد از هوش مصنوعی و روباتیک برای تقویت سامانه‌های خود بهره بگیرد.
مهر ۰۱