English

تریتون دومین قربانی خود را گرفت


نویسنده:
محققان فایرآی اعلام کردند: بدافزار تریتون -که با هدف حمله به سامانه‌های کنترل صنعتی طراحی شده بود- به تازگی قربانی جدیدی گرفته است.
تیر ۰۴