تحول دیجیتال را رقم نزنیم مستعمره دیگران می‌شویم


نویسنده:
امروز هر سه قوه داعیه مستقل بودن دارند و سرویس‌های متعدد جداگانه ارائه می‌دهند، اما اگر می‌خواهیم سرمایه‌های کشور در پست‌های مدیریتی به فساد کشیده نشوند، باید اختلافات را کنار بگذاریم.
آذر ۲۲