English

تجهیز ناوگان اوبر به بالگرد


اوبر سرویس اوبر کاپتر را برای پروازهای شهری راه‌اندازی می‌کند.
آبان ۳۰