English

اینترنت، نیاز به مهار و ترمز دارد


نویسنده:
همه کشورهای جهان، برای مهار آسیب‌های اینترنت، برنامه‌های ویژه‌ای در دستور کار خود دارند.
شهریور ۰۲