English

انتقاد تند دادستان کل کشور از وزیر ارتباطات


دادستان کل کشور گفت: امروز فضای مجازی بستر ننگ‌آوری برای تحقق جرائم اخلاقی و مالی شده است، مردم گرفتار هستند، چه کسی مسئول است، خطاب من به شخص وزیر ارتباطات است و باید جوابگو باشد.
شهریور ۰۲