English

انتخابات پیش رو و APT28: شواهدی از دخالت احتمالی


نویسنده:
گروهی از تحلیلگران معتقدند که هکرهای دولتی روسیه سعی دارند در روند انتخابات پیش روی اوکراین، اختلال ایجاد کنند.
تیر ۰۴