اطلاعات مالی یک شرکت اعتباری به نام Equifax فاش شد


نویسنده:
شرکت اعتباری Equifax اعلام کرده اطلاعات مالی بیش از ۱۴۳ میلیون نفر از کاربران این شرکت از آمریکا، انگلیس و کانادا فاش شده است .