English

ارز دیجیتال ملی چین از لیبرای فیسبوک قدرتمندتر خواهد بود!


بانک مرکزی چین رهبر جدیدی برای ارز دیجیتال خود تعیین کرده است که ادعا دارد یوان دیجیتال دارای ویژگی‌هایی خواهد بود که در لیبرای فیس‌بوک وجود ندارد.
مهر ۰۱