English

ادعای حملات پایدار پیشرفته توسط ایران


نویسنده:
سمنتک: «ایران با استفاده از ابزارهای جاسوسی NSA، حملات پایدار پیشرفته‌ ای را طراحی و پیاده‌ سازی می‌کند.»
خرداد ۲۷