English

احتمال قطع اینترنت ایران و اجرای عملیات آفندی


احتمال قطع اینترنت به صورت نقطه ای و اجرای عملیات آفندی به زیرساخت های کشور از سوی آمریکا وجود دارد.
مهر ۲۳