English

آنالیز پروژه وب ماسک از سوی کرونیکل


نویسنده:
شرکت امنیت سایبری فایرآی، اخیراً طی گزارشی به طرح ادعاهای جدید در مورد ارتباط گروه هکری APT34 با ایران پرداخته است.
شهریور ۰۲