English

پنتاگون روی پیشگام ماندن آمریکا تمرکز کرده است


وزارت دفاع آمریکا دو حوزه‌ی هوش مصنوعی و ژنتیک را بسیار مهم برشمرده و تلاش می‌کند در این زمینه پیش رو باشد.
شهریور ۲۶