آبان ۲۷

پرونده یکم - بلید رانر (Blade Runner) - قسمت دوم


نویسنده:
به بلندای یک دهه!
آبان ۲۷