English
خرداد ۲۶

پرونده یکم - بلید رانر (Blade Runner) - قسمت اول


نویسنده:
آیا آدم مصنوعی‌ها خواب گوسفند برقی می‌بینند؟
خرداد ۲۶