وب تاریک اصلی ترین مانع در قانون گذاری رمز ارز ها


نویسنده:
مشکل سازی وب تاریک برای ارز های رمز پایه، عاملی شده است که قانون گذاری در مورد آن دشوار شود.
خرداد ۰۵