English

واقعیت مجازی چیست؟ بخش چهارم


تا 3 دهه‌ی آینده واقعیت مجازی، به حدی رشد می‌کند که دیگر نمی‌توان به راحتی، تفاوت بین دنیای حقیقی و مجازی را تشخیص داد.
مهر ۰۱