English

نقض داده ابزارهای موقعیت یاب جغرافیایی چین


نویسنده:
اطلاعات بیش از 600 هزار عدد از ردیاب‌های موقعیت‌یاب جغرافیایی، به علت استفاده از رمز عبور پیش‌فرض فاش شد.
مهر ۰۱