English

معرفی کتاب هنر جنگ شناختی


نویسنده:
آلیستر ناخت، در یکی از آثار مکتوب خود، موسوم به هنر جنگ شناختی، به بررسی و موشکافی ابعاد مختلف جنگ شناختی پرداخته است.
تیر ۲۵