English

معرفی کتاب امنیت سایبری در سازمان‌ها


نویسنده:
بررسی تهدیدات رایانه ای موجود برای شبکه های سازمان ها و نهاد های حیاتی، از محورهای اصلی کتاب امنیت سایبری در سازمان ها، به شمار می رود.
تیر ۲۵