English

ماشین خودران اپل با سنسورهای جدید رؤیت شد


به تازگی یکی از ماشین های شرکت اپل با آرایه ای جدید از حسگرها رویت شده است.
مهر ۰۱