English

قانون‌گذاری اتحادیه اروپا برای استفاده اخلاقی از هوش مصنوعی


اتحادیه اروپا که نگران استفاده لجام‌گسیخته از توانمندی‌های هوش مصنوعی است، قصد دارد برای اخلاقی کردن نحوه کاربرد آن قوانینی وضع کند.
خرداد ۲۷