English

فضای فرکانسی در اختیار صدا وسیما باید برای ۵G آزاد شود


عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه حرکت به سمت فناوری نسل پنجم ارتباطات آغاز شده است، گفت: فضای فرکانسی در اختیار سازمان صدا وسیما باید برای ۵G اختصاص یابد.
مهر ۲۳