English

حذف آزمایش های پزشکی با واقعیت افزوده


نویسنده:
گروهی از پژوهشگران ابزاری را ایجاد کرده اند که با استفاده از واقعیت افزوده، وضعیت دقیق بیمار را به پزشک گزارش می دهد.
بهمن ۰۳