English

جنگ اطلاعات؛ تهدیدی برای رسانه های اجتماعی


نویسنده:
امریکا راهبردها، سازمان‌ها و کارشناسان متعددی را در جنگ اطلاعاتی به کار گرفته است که هر یک میزان متفاوتی از موفقیت را در برداشته‌اند.
بهمن ۰۳