English

تشخیص پسورد گوشی با صدای اشاره انگشت روی نمایشگر ممکن شد


تشخیص پسورد گوشی صرفاً از طریق گوش دادن به صدای ضربه انگشتان شما روی نمایشگر ممکن شد.
تیر ۳۱