English

ترافیک اینترنت اروپا از مسیر چین


بخش بزرگی از ترافیک اینترنت اروپا حدود دو ساعت به مسیرهایی اشتباه در چین هدایت شد.
شهریور ۲۵