English

افشای جاسوسی سیا (CIA) از نمایندگان کنگره ایالت متحده


سناتور دیان فینستین که از سال 2009 عضو کمیته اطلاعاتی سنا است، در طی سخنرانی علنی در جلسه کنگره به شدت از فعالیت جاسوسی سیا علیه سناتورهای کنگره انتقاد کرد و این سازمان را به جاسوسی از شبکه کامپیوترهای این کمیته متهم کرد.
فروردین ۰۳