English

ادعای سرقت اطلاعات توسط ایران


طی ادعا های صورت گرفته هکرها برای نفوذ به سیستم از روش «Password Spraying» استفاده کرده اند که رمزهای عبور ضعیف را شناسایی می کند.
مهر ۰۱