English

آماده سازی اروپا برای مقابله با تهدیدات روسیه


نویسنده:
اتحادیه اروپا در حال آماده‌سازی خود به منظور مقابله با تهدیدات جنگنده‌های خودمختار روسیه است.
مهر ۰۱