English

آزمایش کارایی گروه های انسان و ماشین


نویسنده:
سازمان دارپا بهبود قابلیت‌های عملیاتی در همکاری گروه‌های انسان و ماشین را آزمایش کرد.
مهر ۲۳