English

dna computer

تعداد مطالب مرتبط : 1

— نویسنده مرتضی خاک پور

پژوهشگران با استفاده از DNA، رایانه‌ای چندمنظوره ساخته‌اند که می‌تواند، انواع مختلفی از محاسبات را انجام بدهد.

آبان ۲۲