English

شرکت نفت عربستان

تعداد مطالب مرتبط : 1

— نویسنده امیرحسین شمس

طی ادعا های صورت گرفته هکرها برای نفوذ به سیستم از روش «Password Spraying» استفاده کرده اند که رمزهای عبور ضعیف را شناسایی می کند.

خرداد ۲۶