English

حساب های حامی تروریسم

تعداد مطالب مرتبط : 1

— نویسنده امیرحسین شمس

توییتر از تعلیق 166153 حساب کاربری در این شبکه اجتماعی خبر داده و علت این کار را حمایت حساب های یادشده از تروریسم عنوان کرده است.

مرداد ۳۱