آذر ۰۸

مطالب بیشتر درباره تهدید های بیولوژیکی

 اولین سیستم شناسایی تهدید های بیولوژیکی دنیا
دانیال مشتاق ۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۴

اولین سیستم شناسایی تهدید های بیولوژیکی دنیا

شرکت مایکروسافت پلتفرمی را طراحی کرده است که می تواند بسیاری از بیماری های واگیر دار را سرکوب کند.