English

المپیک 2024

تعداد مطالب مرتبط : 1

— نویسنده مرتضی خاک پور

پاریس در المپیک 2024 برای حمل و نقل مسافرین از تاکسی‌های پرنده استفاده می‌کند.

آبان ۳۰